A A A

07.02.2014 - Nowotomyscy strażacy podsumowali ubiegły rok.

We piątek, 7 lutego 2014r. w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbyła się roczna narada podsumowująca działalność komendy za 2013r.

 

Naradę swoją obecnością zaszczycili:

- Pan mł. bryg. Jarosław Kuśmirek – Naczelnik Wydziału Operacyjnego KWPSP w Poznaniu – reprezentujący Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciecha Mendelaka,

- Pan Andrzej Wilkoński – Starosta Powiatu Nowotomyskiego

- Pan Tomasz Szulc – Vice Starosta Powiatu Nowotomyskiego,

- Pan Ireneusz Józefowski – Sekretarz Powiatu Nowotomyskiego

- Pan Zbigniew Markowski – Przewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego,

- Pan mł. insp. Wojciech Kolasiński – Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu,

- Pan ppłk Marek Kosicki – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Tomyślu,

- Pan Henryk Helwing – Burmistrz Nowego Tomyśla,

- Pan Tomasz Wlekły – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Nowy Tomyśl

- Pan Feliks Straburzyński – Sekretarz Gminy Opalenica,

- Pan Marek Orzechowski – Z-ca Burmistrza Zbąszynia,

- Pan Piotr Długosz – Burmistrz Lwówka,

- Pan Ireneusz Skorupa – Sekretarz Gminy Miedzichowo,

- Pan Jerzy Dziamski – Wójt Gminy Kuślin,

- Pan Janusz Nowak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu,

- Pan Ireneusz Witkowski – Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R. P.

 

Naradzie przewodniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu mł. bryg mgr inż. Tomasz Antuszewski, który na wstępie przywitał zaproszonych gości, a następnie przedstawił charakterystykę powiatu nowotomyskiego. W dalszej kolejności do referowania przystąpiły osoby odpowiedzialne za działalność poszczególnych komórek służbowych. Tematykę dotyczącą działalności Jednostki Ratowniczo Gaśniczej zreferował dowódca jednostki asp. sztab. Andrzej Łaciński, który omówił statystykę zdarzeń, realizację rocznego planu doskonalenia zawodowego, przykłady charakterystycznych ćwiczeń na obiektach oraz tematykę związaną z prewencją społeczną. Omówione zostały spektakularne akcje ratowniczo gaśnicze oraz udział strażaków JRG w imprezach pokazowych, sportowych i prewencyjnych. Następnie głos zabrał st. asp. Roman Kupsz – zastępca dowódcy JRG, który omówił realizację zadań operacyjno - szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowotomyskiego. Kolejną osobą zabierającą głos był st. str. Marcin Kozica, zajmujący się w tut. Komendzie sprawami kwatermistrzowskimi. Z jego sprawozdania otrzymaliśmy informacje na tematy dotyczące zrealizowanych zakupów, przeprowadzonych remontów oraz dane w zakresie wydatkowania środków finansowych przez jednostki OSP, oraz postępy związane z utworzeniem powiatowego punktu obsług i napraw sprzętu ochrony dróg oddechowych. Kolejną osobą, która zabrała głos był Patryk Gawron - zajmujący samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych i informatycznych. W swoim wystąpieniu poruszył kwestię dotyczącą rocznych przeglądów technicznych oraz rozbudowy sieci teleinformatycznych w jednostce. W dalszej kolejności głos zabrał Naczelnik Wydziału Operacyjno – Kontrolno- Rozpoznawczego mł. bryg. Dariusz Kapustka, realizujący zdania kontrolno rozpoznawcze. W sposób szczegółowy zostały przedstawione sprawy związane z ilością przeprowadzonych kontroli, stwierdzonych nieprawidłowości oraz sposoby ich egzekwowania. Sprawy finansowe – omawiane przez główną księgową st. str. Zofię Urbańską odnosiły się całokształtu ubiegłorocznego budżetu Komendy. Sprawy kadrowo – organizacyjne zreferowała sekc. Magdalena Świszcz, odnosząc się do ruchów kadrowych, awansów i odznaczeń, oraz struktury zatrudnienia w Komendzie. Sprawozdanie z działalności poparte było prezentacją multimedialną, która prezentowała szereg interesujących wykresów statystycznych, wiele opisów oraz zdjęć. Następnie głos zabrał mł. bryg. Jarosław Kuśmierek reprezentujący podczas narady Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W swoim wystąpieniu wysoko ocenił działalność nowotomyskiej jednostki. Podzielił się, również swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu w świetle pozostałych jednostek województwa wielkopolskiego. Przedstawił również plan kierunków działań wielkopolskich strażaków na rok bieżący oraz lata następne. W dalszej kolejności głos zabrał Starosta Nowotomyski. W kilku słowach podziękował za zaangażowanie strażaków z tutejszej Komendy i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego. Następnie na ręce Komendanta Powiatowego został wręczony dyplom od Z-cy Burmistrza Zbąszynia Pana Marka Orzechowskiego za dotychczasową współpracę. Jako ostatni, w imieniu wszystkich reprezentantów samorządów terytorialnych, głos zabrał Burmistrz Nowego Tomyśla Pan Henryk Helwing, w pozytywnych słowach wypowiedział się na temat doskonałej współpracy i działalności nowotomyskiej Jednostki.