A A A

10.05.2017 - OSP Bródki otrzymało Floriana

Ochotnicza Straż Pożarna w Bródkach najlepszą Jednostką w Polsce w kategorii estetyki przestrzeni publicznej. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bródkach spośród 375 Jednostek zgłoszonych do I Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów „FLORIANY 2017” została laureatem w kategorii: estetyka przestrzeni publicznej. Nagroda została przyznana za projekt realizowany w latach 2015/2016 „Sadzawka św. Floriana - Bródki w akcji, będzie strefa rekreacji”. Celem projektu było zagospodarowanie zaniedbanej sadzawki w centrum wsi, stworzenie strefy rekreacji i wypoczynku oraz miejsca spotkań dla mieszkańców; następnie budowa drogi do sadzawki i ujęcia wody w razie ewentualnych działań bojowych. Najważniejszym celem jednak było stworzenie wspólnoty i więzi przy realizacji przedsięwzięcia, a co za tym idzie zaangażowanie się mieszkańców wsi do pracy społecznej. Jednostka pozyskała fundusze z Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, Funduszu Sołeckiego wsi Bródki oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pomysłodawcą projektu był Piotr Wojciechowski. Dodajmy, że ideą konkursu jest rozwój i integracja lokalnych środowisk, inspirowanie do współdziałania i organizowania się wokół wspólnych inicjatyw podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa i poprawy jakości życia ludzi, przeciwdziałanie wykluczeniu, promocja sportu i kultury. Najciekawsze projekty zrealizowane w gminach w latach 2015 – 2016 były nagradzane w 11 kategoriach konkursowych. Dodatkowo, uczestnicy Konkursu mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców, którzy wspierają pożyteczne lokalne inicjatywy oraz ich twórców. W konkursie „FLORIANY” mogły uczestniczyć zespoły realizujące projekty prospołeczne, utworzone przez OSP oraz gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki samorządu terytorialnego, placówki podlegające samorządom jak szkoły, biblioteki, ośrodki kultury i sportu, organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorców i firmy oraz Ochotnicze Straże Pożarne indywidualni.

 

Źródło: OSP Bródki