A A A

18.01.2016 - Debatowali o ochronie przeciwpożarowej

W dniu 18 stycznia 2016r. w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu spotkali się Naczelnicy wszystkich dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powiatu nowotomyskiego, Komendanci Gminni oraz pracownicy realizujący zadania związane z ochroną przeciwpożarową w Urzędach Miast i Gmin. Podczas spotkania dokonano podsumowania 2015 roku pod kątem akcji interwencyjnych, działalności szkoleniowej, inspekcji gotowości operacyjnej, udziału w ćwiczeniach oraz omówiono zadania jakie przyjdzie realizować jednostkom przez najbliższe lata. Rozpoczęcia narady dokonał st. kpt. mgr inż. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. Po przywitaniu gości i wprowadzeniu w tematykę narady, Komendant przedstawił kolejność przewidzianych do omówienia bloków tematycznych oraz szczegółowo przedstawił zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Dalsze zagadnienia zostały zreferowane przez funkcjonariuszy komendy, którzy są odpowiedzialni za realizację określonych zadań. Dużo czasu poświęcono analizie ważniejszych akcji ratowniczo gaśniczych i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzanych nieprawidłowości. Ważnym elementem było przedstawienie stanu wyszkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu nowotomyskiego oraz stan wyposażenia jednostek w sprzęt. Omówione zostały zamierzenia dotyczące organizacji tegorocznych kursów szkoleniowych. Dużo czasu poświęcono zakupom inwestycyjny i bieżącym oraz przeglądom technicznym sprzętu. Końcowa część narady to merytoryczna dyskusja nad omówioną problematyką i zadaniami przewidzianymi do realizacji w bieżącym roku.