A A A

30.01.2015 - Nowotomyscy strażacy podsumowali 2014 rok

W piątek, 30 stycznia 2015r. w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbyła się roczna narada podsumowująca działalność komendy za 2014r.

Naradę swoją obecnością zaszczycili:

- Pan mł. bryg. Tomasz Wiśniewski – Naczelnik Ośrodka Szkolenia KWPSP w Poznaniu – reprezentujący Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciecha Mendelaka,

- Pan Ireneusz Kozecki – Starosta Powiatu Nowotomyskiego,

- Pan Tomasz Kuczyński – Vice Starosta Powiatu Nowotomyskiego,

- Pani Maria Galas – Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego,

- Pan mł. insp. Wojciech Kolasiński – Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu,

- Pan ppłk Marek Kosicki – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Tomyślu,

- Pan Paweł Mordal – Z-ca Burmistrza Nowego Tomyśla,

- Pan Tomasz Szulc – Burmistrz Opalenicy,

- Pan Marek Orzechowski – Z-ca Burmistrza Zbąszynia,

- Pan Piotr Długosz – Burmistrz Lwówka,

- Pan Stanisław Piechota – Wójt Gminy Miedzichowo,

- Pan Jerzy Dziamski – Wójt Gminy Kuślin,

- Pan Janusz Nowak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu,

- Pan Ireneusz Witkowski – Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

- Kś. Sławomir Grośty – Kapelan pożarnictwa powiatu nowotomyskiego,

- Pan Władysław Walczak – Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa.

Naradzie przewodniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu mł. bryg mgr inż. Tomasz Antuszewski, który na wstępie przywitał zaproszonych gości a następnie przedstawił charakterystykę powiatu nowotomyskiego. W dalszej kolejności do referowania przystąpiły osoby odpowiedzialne za działalność poszczególnych komórek służbowych. Jako pierwsza sprawy kadrowo – organizacyjne zreferowała st. sekc. Magdalena Świszcz, odnosząc się do ruchów kadrowych, awansów i odznaczeń, oraz struktury zatrudnienia w Komendzie. W dalszej kolejności głos zabrał Naczelnik Wydziału Operacyjno – Kontrolno- Rozpoznawczego mł. bryg. Dariusz Kapustka, realizujący zdania kontrolno rozpoznawcze. W sposób szczegółowy zostały przedstawione sprawy związane z ilością przeprowadzonych kontroli, stwierdzonych nieprawidłowości oraz sposoby ich egzekwowania. Kolejną osobą, która zabrała głos był Patryk Gawron - zajmujący samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych i informatycznych. W swoim wystąpieniu poruszył kwestię dotyczącą rocznych przeglądów technicznych oraz rozbudowy sieci teleinformatycznych w jednostce. Kolejną osobą zabierającą głos był st. str. Marcin Kozica, zajmujący się w tut. Komendzie sprawami kwatermistrzowskimi. Z jego sprawozdania otrzymaliśmy informacje na tematy dotyczące zrealizowanych zakupów, przeprowadzonych remontów oraz dane w zakresie wydatkowania środków finansowych przez jednostki OSP. Ponadto st.str. Marcin Kozica omówił zasady funkcjonowania utworzonego powiatowego punktu obsług i napraw sprzętu ochrony dróg oddechowych. Sprawy finansowe – omawiane przez główną księgową st. str. Zofię Urbańską odnosiły się do całokształtu ubiegłorocznego budżetu Komendy. Następnie głos zabrał st. asp. Roman Kupsz – zastępca dowódcy JRG, który omówił realizację zadań operacyjno - szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowotomyskiego. Tematykę dotyczącą działalności Jednostki Ratowniczo Gaśniczej zreferował dowódca jednostki asp. sztab. Andrzej Łaciński, który omówił statystykę zdarzeń, realizację rocznego planu doskonalenia zawodowego, przykłady charakterystycznych ćwiczeń na obiektach oraz tematykę związaną z prewencją społeczną. Omówione zostały spektakularne akcje ratowniczo gaśnicze oraz udział strażaków JRG w imprezach pokazowych, sportowych i prewencyjnych. Sprawozdanie z działalności poparte było prezentacją multimedialną, która prezentowała szereg interesujących wykresów statystycznych, wiele opisów oraz zdjęć. Następnie głos zabrał mł. bryg. Tomasz Wiśniewski reprezentujący podczas narady Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W swoim wystąpieniu wysoko ocenił działalność nowotomyskiej jednostki. Podzielił się, również swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu w świetle pozostałych jednostek województwa wielkopolskiego. Przedstawił również plan kierunków działań wielkopolskich strażaków na rok bieżący oraz lata następne. W dalszej kolejności głos zabrał Starosta Nowotomyski. W kilku słowach podziękował za zaangażowanie strażaków z tutejszej Komendy i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego. Kolejną osobą która zabrała głos był Pan Janusz Nowak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu. Z uwagi na przeniesienie Państwowego Ratownictwa Medycznego z komendy do siedziby nowotomyskiego szpitala, na ręce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu złożył serdeczne podziękowania za pięcioletni pobyt w siedzibie straży pożarnej i za dotychczasową owocną współpracę. Jako ostatni przemówił dh Ireneusz Witkowski – Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R. P., który w samych superlatywach wyraził się na temat współpracy pracowników komendy na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.